Address : 

Dongguan Wan Jiang Xiao Xiang

Grandcast Caps & Hats Manufactory

Xiu Hung, Dongguan, China

Tel :  86-0769-2202 4158
Fax :  86-0769-2202 4150
Contact Person :  Mr. William Chow - Managing Director
Email :  marketing@grandcast.com.hk
URL :  http://www.grandcast.com.hk